Osoby do kontaktu:

 COP PW

Marta Siewiera

 22 234 + wew. 71 99
 marta.siewiera@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

FENG - 2.2 First Team - 2023 (FNP)

Instytucja finansująca: FNP
Rodzaj przedmiotowy projektu:

prace badawczo-rozwojowe, które przyczynią się do rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie dla globalnego rynku lub wnoszących znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem.

W ramach projektu obligatoryjna jest współpraca z min. 1 partnerem naukowym z zagranicy oraz krajowym partnerem gospodarczym, przy czym wsparcie finansowe udzielane jest jedynie organizacji badawczej beneficjenta.

Zakres tematyczny:

nie jest ograniczony do poszczególnych dziedzin nauki, lecz odnosi się do priorytetów ujętych w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

Adresat:

organizacje badawcze

Wnioskodawca:

organizacje badawcze, które wskazują osobę pełniącą rolę głównego wykonawcy projektu – będącą autorem/-ką wniosku o dofinansowanie, posiadającą stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 12 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie (niezależnie od narodowości).

Termin 12 lat może zostać przedłużony, o ile  zostaną spełnione warunki opisane w Regulaminie Wyboru Projektów.

Główny wykonawca projektu powinien być zatrudniony w jednostce beneficjenta min. w wymiarze 50 proc. etatu na rzecz projektu i angażować w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

Dofinansowanie:

maks. 4 mln zł. 

Okres trwania projektu: nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach FENG, tj. 31 grudnia 2029 r.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w formie elektronicznej, korzystając z systemu elektronicznego FNP.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:

ważne informacje dot. składania wniosków

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie FNP.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 09.10.2023
  • do FNP: 18.09.2023 - 18.10.2023, 16:00