Osoby do kontaktu:

 COP PW

Elżbieta Śmietanka

 22 234 + wew. 59 26
 elzbieta.smietanka@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

FENIKS – 2.4 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom - 1/2024 (NFOŚiGW)

Instytucja finansująca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rodzaj przedmiotowy projektu:

samodzielne projekty związane z edukacją obywateli, zwiększaniem świadomości nt. zmian klimatu, adaptacji do nich, zasobów wodnych, lepszego dostępu do wiedzy i danych w zakresie zmian klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych, w tym przyczyn tych zmian, skutków oraz sposobów postępowania (działania informacyjno-edukacyjne, kampanie itd.)

Zakres tematyczny:

poprawa wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat celów i zasad ochrony przyrody oraz wpływu zanieczyszczeń na stan środowiska i zdrowie ludzi. Osiągnięciu tego celu będzie służyło wykorzystanie różnorodnych form i środków przekazu oraz nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych i materiałów edukacyjnych.

Wnioskodawca:
  • jednostki naukowe i naukowo badawcze
  • pozarządowe organizacje ekologiczne
  • partnerstwa podmiotów wyżej wymienionych

Dofinansowanie może zostać przyznane projektom, w których większość zadań projektowych ma zasięg ponadregionalny (minimum 3 regiony NUTS2). Wykaz jednostek NUTS 2021 w Polsce.

Dofinansowanie:
  • min. wartość dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 800 tys zł, maks. wartość dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 3 mln zł.
  • maks. poziom dofinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi 79,71 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych.
  • maksymalna kwota środków Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 10 000 000,00 PLN
Okres trwania projektu: nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w FENIKS, tj. 31 grudnia 2029 r.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

na stronie naboru w witrynie NFOŚiGW

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 29.05.2024
  • do NFOŚiGW: 07.06.2024, 15:30