Osoby do kontaktu:

 COP PW

Elżbieta Śmietanka

 22 234 + wew. 59 26
 elzbieta.smietanka@pw.edu.pl

Marta Siewiera

 22 234 + wew. 71 99
 marta.siewiera@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

FERS - Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności - 1/2024 (MNiSW)

Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj przedmiotowy projektu:

edukacyjny; wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Zakres tematyczny:

przygotowanie i uczestnictwo studentów i studentek w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Ponadto wsparcie to może być przeznaczone na racjonalne usprawnienia oraz wsparcie osób z grup defaworyzowanych. Udział studentów i studentek w zadaniach realizowanych w projekcie powinien pozwolić na potwierdzenie umiejętności teoretycznych zdobytych podczas zajęć, jak i na poszerzenie umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji z zakresu wybranej dziedziny naukowej.

Adresat:

1. studenci:

  • I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni, która składa wniosek,
  • z udokumentowaną znajomością co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego),
  • z pozytywną opinią opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta;

2. zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty.

Wnioskodawca:

uczelnie

Dofinansowanie:

Wartość środków przeznaczonych na nabór ofert wynosi 12,5 mln zł.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

  • 80 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta lub studentkę,
  • 500 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów lub studentek.

Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowań związanych z przedmiotem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych. 

Okres trwania projektu: nie może przekroczyć 18 m-cy oraz wykraczać poza 31.12.2025 r.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w formie podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania uczelni. Podpisana ofertę wraz z załącznikami należy przesłać do MNiSW za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki: /mnauka/SkrytkaESP.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MNiSW.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 14.06.2024
  • do MNiSW: 24.06.2024