Osoby do kontaktu:

Marta Siewiera

 22 234 + wew. 71 99
 marta.siewiera@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Interreg Europa - 3/2024

Instytucja finansująca: Wspólny Sekretariat w Lille we Francji
Rodzaj przedmiotowy projektu:
 • projekty współpracy międzyregionalnej,
 • wymiana i transfer doświadczeń,
 • monitorowanie rezultatów i wpływu współpracy
Zakres tematyczny:
 • lepsze zarządzanie współpracą,
 • złagodzenie skutków kryzysu energetycznego w regionach,
 • przyspieszenie transformacji energetycznej
Adresat:

instytucje zaangażowane w przygotowanie i wdrażanie polityk rozwoju regionalnego, ze wszystkich regionów Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii

Wnioskodawca:
 • władze publiczne,
 • podmioty prawa publicznego,
 • prywatne organizacje non-profit (prywatne organizacje non-profit oraz partnerzy ze Szwajcarii nie mogą pełnić roli partnera wiodącego),
 • wniosek angażuje partnerów z min. 4 obszarów geograficznych, zdefiniowanych przez program (Północ, Wschód, Południe, Zachód i Obszar państw kandydujących). Partnerzy ci reprezentują także co najmniej trzy państwa, z których co najmniej dwóch partnerów musi pochodzić z państw członkowskich UE, przy czym ostatni ubiegają się o finansowanie z programu Interreg Europa,
 • zaangażowanie jako partnerów władz odpowiedzialnych za politykę dla co najmniej 50 proc. instrumentów polityki, których dotyczy wniosek. W przypadku pozostałych instrumentów polityki (jeśli dotyczy), organy te są zaangażowane jako „stowarzyszone władze odpowiedzialne za politykę”.
Dofinansowanie:
 • 40 proc. całkowitego budżetu funduszy Interreg (ok. 130 mln euro) programu Interreg Europa. Ostateczny, przyznany budżet będzie zależał od jakości złożonych wniosków,
 • bez limitu (proporcjonalne do zaplanowanych działań),
 • kwalifikowalne działania projektowe są dofinansowywane z EFRR w wysokości 70 proc. lub 80 proc., w zależności od statusu prawnego partnera UE,
 • partnerzy z Norwegii i Szwajcarii nie są uprawnieni do otrzymywania EFRR, ale mogą otrzymać dofinansowanie z odpowiednich funduszy krajowych. Organizacje z Norwegii proszone są o kontakt z norweskim krajowym punktem kontaktowym Interreg w celu uzyskania informacji o możliwościach finansowania ze środków norweskich,
 • każdy partner musi zobowiązać się do wniesienia wkładu własnego poprzez złożenie deklaracji. 
Okres trwania projektu: 4 lata (3 lata współpracy + 1 rok monitorowania wpływu współpracy)
Sposób złożenia wniosku:

tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Interreg Europe

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 29.05.2024
 • do do Wspólnego Sekretariatu w Lille we Francji: 07.06.2024, 11:59