Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr inż. Małgorzata Szymańska

 22 234 + wew. 64 50

 malgorzata.szymanska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

KPO - Polska Mapa Infrastruktury Badawczej - schemat A - 2023 (OPI)

Uwaga:

W procedurze wyboru przedsięwzięć mogą wziąć udział wyłącznie przedsięwzięcia, które zostały wpisane na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, o której mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) opublikowaną w dniu 24.01.2020 w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Instytucja finansująca: Ośrodek Przetwarzania Informacji BIP
Rodzaj przedmiotowy projektu:

rozwój infrastruktury badawczej 

Zakres tematyczny:

przedsięwzięcia dot. infrastruktury badawczej, które przyczynią się do osiągnięcia celu inwestycji A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego, którym w szczególności jest stały, dalszy rozwój infrastruktury badawczej umieszczonej na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (PMIB) połączony z wdrażaniem efektywnych procedur zarządzania jej wykorzystaniem na potrzeby przedsiębiorców oraz procesami transferu wiedzy do gospodarki

Adresat:
 1. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej  Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475, z późn. zm.),
 2. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach  badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736, z późn. zm.),
 3. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r., poz. 534, z późn.zm.),
 5. instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, o której mowa w ustawie o Sieci Badawczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 534,z późn.zm. ),
 6. uczelnia publiczna, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668, z późn. zm.),
 7. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668, z późn. zm.),
 8. spółka kapitałowa, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668, z późn. zm.),
 9. spółka, o której mowa w art. 150a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668, z późn. zm.).

W konkursie może brać udział grupa podmiotów składająca się z podmiotów, o których mowa w pkt od 1) do 9 działająca jako Konsorcjum. Liderem Konsorcjum nie może być przedsiębiorca, wnoszący wkład własny do przedsięwzięcia.

Oprócz podmiotów, o których mowa w pkt od 1) do 9, w skład konsorcjum może również wchodzić przedsiębiorca/przedsiębiorcy (zarejestrowany i prowadzący działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) wnoszący wkład własny do przedsięwzięcia, przy czym w ramach dofinansowania przedsięwzięcia ze środków KPO przepływy finansowe nie mogą trafiać do przedsiębiorcy. Przez wkład własny należy rozumieć różnicę pomiędzy kosztami kwalifikowalnymi a dofinansowaniem.

Wnioskodawca:

Wnioskodawca samodzielny albo Lider konsorcjum aplikujący o wsparcie przedsięwzięcia w konkursie musi mieć siedzibę w regionie warszawskim stołecznym.

Dofinansowanie:
 • maks. wartość dofinansowania części gospodarczej w ramach pomocy publicznej (pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą o której mowa w art. 26 Rozporządzenia 651/2014) nie może przekroczyć 20 mln euro
 • maks. wartość dofinansowania części gospodarczej w ramach pomocy publicznej (pomoc szkoleniowa o której mowa w art. 31 Rozporządzenia 651/2014) nie może przekroczyć 2 mln euro
 • poziom dofinansowania dla części niegospodarczej wynosi do 100 proc.
 • intensywność pomocy publicznej dla części gospodarczej nie przekracza 50 proc. kosztów kwalifikowalnych
 • poziom dofinansowania pomocy de minimis wynosi do 100 proc.
Okres trwania projektu: nie może wykroczyć poza końcową datę określoną w Planie rozwojowym, tj. poza dzień 31 grudnia 2025 r.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie za pośrednictwem aplikacji WOD2021 wchodzącej w skład systemu CST2021.

Do wniosku należy dołączyć załączniki w formie skanu własnoręcznie podpisanego dokumentu lub dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie OPI.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 20.11.2023
 • do OPI: 30.11.2023, 16:00