Nabory z programu FENG w 2025 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapowiedziało na 2025 r. nabory z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027.

 • działanie „Ścieżka SMART”
  • planowany nabór: od 10 stycznia do 28 marca 2025 roku.
  • instytucja organizująca: NCBR
  • W ramach działania udzielane jest wsparcie projektom kompleksowym, realizowanym w podejściu modułowym. Oznacza to możliwość uwzględnienia w ramach jednego wniosku o dofinansowanie od jednego do siedmiu tematycznych modułów. Przy tym projekt powinien zawierać jeden z modułów obowiązkowych, którymi są moduł B+R lub Wdrożenie Innowacji (w przypadku tzw. dużych przedsiębiorców moduł B+R jest zawsze obowiązkowy). Do modułu obowiązkowego można dobrać jeden z modułów fakultatywnych, którymi są moduły: Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Internacjonalizacja oraz Kompetencje. Wszystkie moduły wybrane przez wnioskodawcę muszą wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 • działanie „Granty na Eurogranty”
  • planowany nabór do 24.04.2025 r. Projekty składane są w rundach:
   • 25.04.2024 – 27.06.2024
   • 28.06.2024 – 22.08.2024
   • 23.08.2024 – 31.10.2024
   • 01.11.2024 – 02.01.2025
   • 03.01.2025 – 06.03.2025
   • 07.03.2025 – 24.04.2025
  • instytucja organizująca: PARP
  • Granty na Eurogranty mają zwiększyć udział polskich podmiotów – przedsiębiorstw i organizacji badawczych – w programach i konkursach UE zarządzanych przez Komisję Europejską. Dotyczy to programów takich jak Horyzont Europa, Cyfrowa Europa czy LIFE. W działaniu finansujemy koszty przygotowania wniosku do konkursów UE oraz poszukiwania międzynarodowych partnerów do ich realizacji.
 • działanie „Proof of Concept”
  • planowany nabór: w drugiej połowie 2025 r.
  • instytucja organizująca: FNP
  • W ramach działania wspierane są projekty dotyczące prac B+R prowadzone przez naukowców i ich zespoły. Celem tych projektów jest weryfikacja hipotez badawczych i potencjału wdrożeniowego wyników uzyskanych w toku realizacji innych projektów pod kątem zastosowania ich w praktyce, efektywnego transferu wiedzy, bądź założenia spółki technologicznej. Przedmiotem projektu realizowanego w ramach działania Proof of Concept (PoC) powinny być celowane prace B+R, które zostały zaprojektowane w wyniku dialogu z rynkiem, który umożliwi ich komercyjne wykorzystanie w konkretnym celu. Konkurs będzie kierowany do tych naukowców i ich zespołów, którzy posiadają wyniki prac badawczych wygenerowane podczas realizacji wcześniejszych projektów przez wsparcie badań i rozwoju w dziedzinie medycyny i zdrowia. Na inwestycję składają się takie działania jak: konkursy grantowe na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na innowacje produktowe, m.in. w zakresie kandydatów na produkty lecznicze, rozwój urządzeń medycznych (w szczególności do zastosowań mobilnych), a także opracowanie i wdrożenie narzędzi teleinformatycznych do celów medycznych i zdrowotnych. Ponadto planowany jest rozwój dodatkowych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych prowadzących działalność badawczą w zakresie badań klinicznych oraz stworzenie elektronicznej platformy komunikacyjnej dla Polskiej Sieci Badań Klinicznych i wyszukiwarki internetowej w zakresie badań klinicznych oraz przeprowadzanie działań uświadamiających w tym zakresie.

Więcej informacji o aktualnych konkursach z funduszy strukturalnych znajduje się na naszej stronie oraz w harmonogramie przygotowanym przez COP.