Osoby do kontaktu:

 COP PW

Elżbieta Śmietanka

 22 234 + wew. 59 26
 elzbieta.smietanka@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

FENG 2.7 - Proof of Concept - 1/2023 (FNP)

Instytucja finansująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
Rodzaj przedmiotowy projektu:

wsparcie naukowczyń i naukowców w weryfikacji potencjału rynkowego ich odkryć  - na prace badawczo-rozwojowe mające na celu weryfikację postawionej we wniosku hipotezy badawczej. Efektem przeprowadzonych badań  powinien być postęp na ścieżce prowadzącej do komercjalizacji projektu. 

Zakres tematyczny:

musi wpisywać się w min. 1 Krajową Inteligentną Specjalizację.

Adresat:

badacze i badaczki na każdym etapie kariery naukowej (w tym również te/ci, które/-rzy nie uzyskały/li jeszcze stopnia naukowego).

Wnioskodawca:

organizacje badawcze, które wskazują głównego wykonawcę projektu/główną wykonawczynię projektu – autora/-kę wniosku i twórcę/-czynię lub współtwórcę/-czynię wyników badań będących podstawą do realizacji projektu PoC. Osoba ta w okresie realizacji projektu będzie pracownikiem Wnioskodawcy w wymiarze nie mniejszym niż 0,5 etatu.

Dofinansowanie:

1 projekt może otrzymać finansowanie w maksymalnej wysokości 700 tys. zł. 

Budżet przeznaczony na nabór wniosków wynosi 13 mln zł.

Okres trwania projektu: maks. 12 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu elektronicznego FNP.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie FNP.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 04.09.2023
  • do FNP: 03.08.2023 - 07.09.2023, 16:00