2007 - 2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ma na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Dofinansowanie otrzymywały m.in. projekty w zakresie infrastruktury technicznej (energetyka, dostarczanie wody, usuwanie ścieków i odpadów, transport) oraz promocji kultury, nauki oraz zdrowia. Duży nacisk kładziono na ekologię i ochronę środowiska.

Na realizację programu POIiŚ przewidziano 37,7 mld EUR, z czego wkład unijny (EFRR i EFS) wyniósł 28,3 mld EUR, a wkład krajowy  9,4 mld EUR. W ramach POiIŚ na szkolnictwo wyższe przeznaczono 586,5 mln EUR.

Dla uczelni:

Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

  • Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego

  • Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego