Perspektywa UE 2007-2013

2007 - 2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Opublikowano: 30.08.2017

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka miał na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności (innowacje produktowe, marketingowe lub organizacyjne) w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. 90% funduszy w ramach programu przeznaczono na działania w obszarach badania + rozwój (B+R), innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne.

2007 - 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Opublikowano: 30.08.2017

Program Operacyjny Kapitał Ludzki ma na celu umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. POKL służy przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.

2007 - 2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Opublikowano: 30.08.2017

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ma na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Dofinansowanie otrzymywały m.in. projekty w zakresie infrastruktury technicznej (energetyka, dostarczanie wody, usuwanie ścieków i odpadów, transport) oraz promocji kultury, nauki oraz zdrowia. Duży nacisk kładziono na ekologię i ochronę środowiska.

2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM)

Opublikowano: 30.08.2017

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2008-2020 ma na celu poprawę konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Cel osiągano poprzez rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy, poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej, aktywizację miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie i poprawę infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

2009 - 2014 Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Opublikowano: 30.08.2017

Fundusze norweskie są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W latach 2009 – 2014 realizowana była ich druga edycja. Celem funduszy norweskich było przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a Polską.

2007 - 2017 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Opublikowano: 30.08.2017

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.