Perspektywa UE 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Opublikowano: 14.02.2022

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) jest następcą Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013. Główne obszary działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. Program będzie wspierał projekty z zakresu: poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Opublikowano: 14.02.2022

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC) i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju. Zakres wsparcia w ramach programu jest komplementarny ze wsparciem pozostałych programów realizujących cele polityki spójności na lata 2021-2027 oraz innych instrumentów krajowych i unijnych.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)

Opublikowano: 14.02.2022

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Program będzie jednym z głównych źródeł wsparcia realizacji projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM)

Opublikowano: 14.02.2022

Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM) jest kontynuacją wcześniejszych 2 programów: Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i wcześniejszego Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

Opublikowano: 14.02.2022

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Programu Infrastruktura i Środowisko PO IiŚ 2014-2020 oraz Programu Infrastruktura i Środowisko PO IiŚ 2007-2013.

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Opublikowano: 14.02.2022

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 ma na celu nawiązanie trwałej współpracy ponad granicami, w wyniku której nastąpi poprawa warunków życia i pracy w miastach i regionach w państwach programu, tj. w Austrii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech, w wybranych regionach Niemiec oraz Włoch.

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Opublikowano: 14.02.2022

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 jest skierowany do władz publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu. Program będzie realizowany na obszarze jedenastu krajów, z których osiem to państwa członkowskie UE (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec) oraz trzy państwa partnerskie (Białoruś, część Norwegii i Rosji).

Program Interreg Europa 2021-2027

Opublikowano: 14.02.2022

Program Interreg Europa 2021-2027 wspiera wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu. Celem projektów jest poprawa wdrażania instrumentów Polityki Spójności 2021-2027.

Program Współpracy ESPON 2030

Opublikowano: 14.02.2022

Program Współpracy ESPON 2030 (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej) jest programem badawczym, który będzie realizowany w perspektywie finansowej 2021-2027 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Stanowić będzie kontynuację współpracy państw członkowskich UE oraz państw partnerskich, która trwa nieprzerwanie od 2002 r., kiedy to powstał pierwszy program ESPON.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW)

Opublikowano: 14.02.2022

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) jest przewidziany dla makroregionu Polski Wschodniej. Program będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, energia i ochrona klimatu, spójna sieć transportowa i zwiększenie dostępności transportowej oraz aktywizacja kapitału społecznego, rozwój turystyki i usługi uzdrowiskowe. Oprócz 5 województw dotychczas objętych wsparciem: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, z nowego programu będzie korzystać także województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów czyli bez regionu warszawskiego stołecznego.