2007 - 2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka miał na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności (innowacje produktowe, marketingowe lub organizacyjne) w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. 90% funduszy w ramach programu przeznaczono na działania w obszarach badania + rozwój (B+R), innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne.

W POIG na wsparcie innowacyjności przeznaczono 10,2 mld EUR, z czego 8,7 mld EUR to środki z EFRR, a pozostałe 1,5 mld EUR pochodzi z budżetu krajowego.

Dla uczelni:

Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

  • Działanie: 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
  • Działanie: 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
    • Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe

Priorytet III Kapitał dla innowacji

  • Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej

Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięciach

  • Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
  • Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R