2007 - 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki ma na celu umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. POKL służy przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.

Kwota, którą przewidziano na realizację POKL, wyniosła prawie 11,5 mld EUR, z czego 9,7 mld EUR (85%) to środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a około 1,8 mld EUR  (15%) stanowiły środki krajowe.

Dla uczelni:

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

 • Działanie 2.1Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
  • Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

 • Działanie 3.3Poprawa jakości kształcenia
  • Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli
  • Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia
 • Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

 • Działanie 4.1Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
  • Poddziałanie 4.1.1 Programy rozwoju uczelni, projekty ponadnarodowe
  • Poddziałanie 4.1.2 Kierunki zamawiane

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

 • Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 • Działanie 8.2Transfer wiedzy
  • Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw