2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2008-2020 ma na celu poprawę konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Cel osiągano poprzez rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy, poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej, aktywizację miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie i poprawę infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Kwota na dofinansowanie projektów w ramach RPO WM wynosiła 1,8 mld EUR, z czego 8%% ze środków EFRR, a reszta ze środków krajowych.

Dla uczelni:

Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

  • Działanie: 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu
  • Działanie: 2.2. Rozwój e-usług