2014 - 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (PO IiŚ)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko stanowi kontynuację programu o takiej samej nazwie z lat 2007-2013 przede wszystkim w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki. W ramach programu wsparcie otrzymają: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne, a także inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Łączna wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację POIiŚ wyniesie 27,41 mld EUR. Będą one pochodzić z głównie Europejskiego Funduszu Spójności, a dodatkowo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.