2014 - 2020 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (PO IR)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ma na celu wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych, obejmujących: działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, działania badawcze, rozwojowe i inwestycyjne otoczenia przedsiębiorstw (w tym infrastrukturę badawczo-rozwojową, otwarte innowacje i transfer technologii, proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców), zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji, innowacje w przedsiębiorstwach, promocję i internacjonalizację innowacyjnych przedsiębiorstw, zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, rozwój nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej, tworzenie agend badawczych i zwiększenie potencjału kadrowego sektora nauki.

W ramach PO IR na Polskę przypada kwota 8,6 mld EUR. Środki europejskie pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania unijnego dla Mazowsza jako regionu lepiej rozwiniętego wynosi 80%.

Więcej informacji: