2014 - 2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (RPO WM)

Regionalny Program Operacyjny dla Mazowsza na lata 20014-2020 m.in. tym różni się od swojego poprzednika, że zakłada możliwość uzyskania dofinansowania tzw. projektów twardych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz tzw. projektów miękkich przeznaczonych na inwestycje w zasoby ludzkie, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (udział w RPO WM 26%).

Wcześniejszy program nie przewidywał finansowania projektów miękkich. Wsparcie przeznaczone zostanie przede wszystkim na działania zmierzające do wzmocnienia innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości Mazowsza. Szczególne znaczenie będą miały projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionu, którymi na Mazowszu są bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu i wysoka jakość życia.

Wartość alokacji dla województwa mazowieckiego wynosi 2,08 mld EUR.

Więcej informacji: