INTERREG EUROPA ŚRODKOWA

Interreg Europa Środkowa ma na celu nawiązanie trwałej współpracy ponad granicami, w wyniku której nastąpi poprawa warunków życia i pracy w miastach i regionach w państwach programu, tj. w Austrii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech, w wybranych regionach Niemiec oraz Włoch.

W ramach projektów mogą współpracować instytucje publiczne i prywatne (posiadające osobowość prawną) oraz instytucje międzynarodowe. Wśród obszarów wsparcia znalazły się: innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na Priorytet I (Współpraca w dziedzinie innowacyjności dla podniesienia konkurencyjności) oraz Priorytet III (Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych).

Program wspiera głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty.

Na realizację celów programu przeznaczono kwotę 246 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji: