Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW)

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) jest przewidziany dla makroregionu Polski Wschodniej. Program będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, energia i ochrona klimatu, spójna sieć transportowa i zwiększenie dostępności transportowej oraz aktywizacja kapitału społecznego, rozwój turystyki i usługi uzdrowiskowe. Oprócz 5 województw dotychczas objętych wsparciem: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, z nowego programu będzie korzystać także województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów czyli bez regionu warszawskiego stołecznego.

W programie przewiduje się możliwość realizacji działań międzyregionalnych, transgranicznych lub transnarodowych. Przedmiotem współpracy może być wymiana doświadczeń, popularyzacja dobrych praktyk i podnoszenie kwalifikacji kadr w szczególności w ramach realizacji Platform startowych i budowania ekosystemu start-up-owego w makroregionie.

Przykładowe działania:

  • wizyty studyjne,
  • stworzenie sieci mentorów z wybranego obszaru specjalizacji na danym rynku,
  • współorganizację wspólnych wydarzeń startupowych,
  • współpracę z inkubatorami i akceleratorami międzynarodowymi,
  • udział w konferencjach i spotkaniach z ekspertami.

Link do programu: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027