Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 ma na celu nawiązanie trwałej współpracy ponad granicami, w wyniku której nastąpi poprawa warunków życia i pracy w miastach i regionach w państwach programu, tj. w Austrii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech, w wybranych regionach Niemiec oraz Włoch.

W ramach projektów mogą współpracować instytucje publiczne i prywatne (posiadające osobowość prawną) oraz instytucje międzynarodowe.

Wśród obszarów wsparcia znalazły się: Współpraca na rzecz inteligentniejszej Europy środkowej, Współpraca na rzecz bardziej ekologicznej Europy Środkowej, Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej, Poprawa zarządzania współpracą w Europie Środkowej

Wymagane jest transnarodowe partnerstwo: co najmniej 3 partnerów finansowych, z trzech różnych państw, z czego co najmniej 2 ma siedzibę na obszarze wsparcia. Partner wiodący projektu ma siedzibę na obszarze wsparcia.

Link do programu: Program Interreg Europa Środkowa 201-2027