Program Współpracy ESPON 2030

Program Współpracy ESPON 2030 (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej) jest programem badawczym, który będzie realizowany w perspektywie finansowej 2021-2027 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Stanowić będzie kontynuację współpracy państw członkowskich UE oraz państw partnerskich, która trwa nieprzerwanie od 2002 r., kiedy to powstał pierwszy program ESPON.

Przygotowywany został przez międzynarodową grupę roboczą składającą się z przedstawicieli 27 państw członkowskich UE, czterech państw partnerskich oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej w roli obserwatora.

W ramach programu prowadzone są badania dotyczące trendów w rozwoju terytorialnym i społeczno-gospodarczym regionów, miast i innego typu obszarów w Europie. Program poprzez dostarczanie porównywalnych danych, analiz i scenariuszy rozwoju wspiera politykę spójności UE oraz dostarcza rekomendacji dla tworzenia polityk publicznych.

Jedną z grup potencjalnych beneficjentów są również naukowcy i badacze.

Link do programu: Program Współpracy ESPON 2030