Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

JPIAMR IMPACT - 2024 (NCN)

Uwaga:

na etapie składania wniosku międzynarodowego prosimy o przesłanie do opiekuna konkursu w DPK COP kosztorysu do konsultacji. Kosztorysy zawarte we wniosku międzynarodowymi i później krajowym powinny być tożsame. Po złożeniu wniosku międzynarodowego nie będzie możliwe dokonywanie zmian we wniosku krajowym.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:
 • międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki (konkurs “Interventions Moving forward to Promote ACTion to counteract the emergence and spread of bacterial and fungal resistance and to improve treatments" - IMPACT)
 • działania przeciwko narastającemu globalnemu zagrożeniu związanemu z rozprzestrzenianiem się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze) poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych mających na celu poprawę, porównanie i ocenę skuteczności, opłacalności i wykorzystania istniejących interwencji przeciwko zakażeniom bakteryjnym lub grzybiczym i/lub zaprojektowaniu nowych interwencji przeciwko zakażeniom grzybiczym

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursu na stronie sieci JPIAMR.

Adresat:

kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być naukowiec posiadający minimum stopień doktora

Wnioskodawca:

na poziomie międzynarodowym:

o finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z min. 3 zespołów badawczych pochodzących z min. 3 krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej 2 zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych.

W konkursie wezmą udział organizacje z dziewiętnastu krajów: Australii, Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Izraela, Włoch, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii

na poziomie krajowym:

 • uczelnia
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca
 • osoba fizyczna

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez min. 2 polskie podmioty wnioskujące o finansowanie NCN, podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów i jedynie w tej formie mogą występować z wnioskiem krajowym. Z wnioskiem krajowym występuje lider, wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu. Jeżeli w świetle zapisów art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN podmioty polskie nie mogą utworzyć grupy podmiotów, wówczas nie są one uprawnione do wnioskowania do NCN o finansowanie wspólnego projektu badawczego.

W skład międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek wspólny mogą wchodzić maks. 2 podmioty z tego samego kraju.

Dofinansowanie:
 • maks. wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona
 • budżet konkursu to ok. 20 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 tys. euro
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni
Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

poziom międzynarodowy (I i II etap):

Zarówno na pierwszym (pre-proposals), jak i na drugim (full proposals) etapie konkursu międzynarodowego, polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wniosek wspólny. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu.

Na etapie składania wniosków wstępnych polscy wnioskodawcy zobowiązani są skonsultować z NCN projekt budżetu (mailowo), nie składają jednak do NCN żadnych oficjalnych dokumentów. 

poziom krajowy (I etap):

na poziomie krajowym polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy, dotyczący polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

Zanim wniosek zostanie złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu OSF, należy:

 1. po uzupełnieniu wszystkich zakładek wniosku i ich sprawdzeniu, przejść do zablokowania wniosku korzystając z opcji „zablokuj do NCN” i wydrukowania dokumentów potrzebnych do podpisu. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest tylko edycja skróconego i szczegółowego opisu projektu badawczego
 2. po zablokowaniu pojawi się nowa zakładka „elektroniczna wysyłka”, należy pobrać z niej dwa potwierdzenia złożenia wniosku: potwierdzenie złożenia wniosku – Kierownik (PI) oraz potwierdzenie złożenia wniosku - podmiot. Należy również pobrać PDF wniosku.
 3. wymienione wyżej 3dokumenty należy wydrukować w jednym egzemplarzu i podpisać przez Kierownika Jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowany projekt (Jednostki mogą wymagać dodatkowych wewnętrznych podpisów np. Dyrektora Instytutu) - we wniosku przy oświadczeniu administracyjnym i na potwierdzeniu złożenia wniosku podmiotu oraz przez Pełnomocnika Kwestora Jednostki organizacyjnej we wniosku przy kosztorysie
 4. po dostarczeniu z Jednostki organizacyjnej dokumentów do DPK-COP i podpisaniu ich przez Kwestor i Prorektora ds. Nauki, skany potwierdzeń złożenia wniosku oraz pełnomocnictwo dla Prorektora, pracownik DPK COP przesyła do Kierownika projektu do załączenia w systemie OSF
 5. po załączeniu potwierdzeń złożenia wniosku i pełnomocnictwa kompletny wniosek jest możliwy do wysłania poprzez opcję „wyślij do NCN”. Po kliknięciu  „wyślij do NCN” w systemie status wniosku zmieni się na „wysłany”. Do NCN nie przekazuje się żadnej wersji papierowej wniosku.
Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN oraz na stronie sieci JPIAMR.

 1. Polscy wnioskodawcy w konkursie zobowiązani są przesłać do NCN do konsultacji kosztorys polskiej części projektu w formacie .xlsx do 23 lutego 2024 r. Tabelę budżetową należy przesłać na adres jolanta.palowska@ncn.gov.pl.
 2. Kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 euro= 4,5329 zł.
 3. W projekcie jest możliwość zaplanowania:
 • stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich
 • środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania

      4. We wniosku niedopuszczalne jest imienne wskazywanie osób, których zatrudnienie jest planowane w drodze otwartych konkursów, w tym osób na stanowiskach typu post-doc.

       5.  Zgodnie z wytycznymi Uczelni:

 • koszty pośrednie Open Access należy uzupełniać we wnioskach w maksymalnej wartości równej 2 proc. kosztów bezpośrednich,
 • koszty pośrednie ogólne należy uzupełniać we wnioskach w maksymalnej wartości równej 20 proc. kosztów bezpośrednich.

Wniosek do NCN należy złożyć w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym, tj. do 16 lipca 2024 r. (do COP jak najszybciej w ciągu tych 7 dni).

Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do sieci JPIAMR (wnioski wspólne wstępne - Pre-proposal): 14.03.2024, 14:00
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do sieci JPIAMR (wnioski wspólne pełne - Full proposal): 09.07.2024
Termin złożenia wniosku (etap III):
 • do COP: 15.07.2024
 • do NCN: 16.07.2024