Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

JPND - 2024 (NCN)

Uwaga:

na etapie składania wniosku międzynarodowego prosimy o przesłanie do opiekuna konkursu w DPK COP kosztorysu do konsultacji. Kosztorysy zawarte we wniosku międzynarodowymi i później krajowym powinny być tożsame. Po złożeniu wniosku międzynarodowego nie będzie możliwe dokonywanie zmian we wniosku krajowym.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:

wnioski składane w konkursie Mechanisms and measurement of disease progression in the early phase of neurodegenerative diseases muszą dotyczyć jednej lub kilku następujących chorób neurodegeneracyjnych:

 • choroba Alzheimera oraz inne demencje,
 • choroba Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
 • choroby prionowe,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • choroba Huntingtona,
 • ataksja rdzeniowo-móżdżkowa,
 • rdzeniowy zanik mięśni

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursu JPND Call 2024.

Adresat:

kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora

Wnioskodawca:

na poziomie międzynarodowym:

konsorcja międzynarodowe złożone z min. 3 zespołów badawczych pochodzących z min. 3 różnych krajów biorących udział w konkursie. Konsorcja nie mogą być jednak złożone z więcej niż 7 zespołów badawczych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy

na poziomie krajowym:

 • uczelnia
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca
 • osoba fizyczna
Dofinansowanie:
 • warunki konkursu nie określają min. ani maks. łącznej wysokości środków finansowych, o które można wnioskować
 • całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln euro
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni
Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

etap I:

poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego wstępnego tzw. pre-proposal w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPND

Nabór wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposals) odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny system składania wniosków sieci JPND. Na tym etapie polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

etap II:

poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego tzw. full proposal w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPND

poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym

Zanim wniosek zostanie złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu OSF, należy:

 1. po uzupełnieniu wszystkich zakładek wniosku i ich sprawdzeniu, przejść do zablokowania wniosku korzystając z opcji „zablokuj do NCN” i wydrukowania dokumentów potrzebnych do podpisu. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest tylko edycja skróconego i szczegółowego opisu projektu badawczego
 2. po zablokowaniu pojawi się nowa zakładka „elektroniczna wysyłka”, należy pobrać z niej dwa potwierdzenia złożenia wniosku: potwierdzenie złożenia wniosku – Kierownik (PI) oraz potwierdzenie złożenia wniosku - podmiot. Należy również pobrać PDF wniosku.
 3. wymienione wyżej 3dokumenty należy wydrukować w jednym egzemplarzu i podpisać przez Kierownika Jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowany projekt (Jednostki mogą wymagać dodatkowych wewnętrznych podpisów np. Dyrektora Instytutu) - we wniosku przy oświadczeniu administracyjnym i na potwierdzeniu złożenia wniosku podmiotu oraz przez Pełnomocnika Kwestora Jednostki organizacyjnej we wniosku przy kosztorysie
 4. po dostarczeniu z Jednostki organizacyjnej dokumentów do DPK-COP i podpisaniu ich przez Kwestor i Prorektora ds. Nauki, skany potwierdzeń złożenia wniosku oraz pełnomocnictwo dla Prorektora, pracownik DPK COP przesyła do Kierownika projektu do załączenia w systemie OSF
 5. po załączeniu potwierdzeń złożenia wniosku i pełnomocnictwa kompletny wniosek jest możliwy do wysłania poprzez opcję „wyślij do NCN”. Po kliknięciu  „wyślij do NCN” w systemie status wniosku zmieni się na „wysłany”. Do NCN nie przekazuje się żadnej wersji papierowej wniosku.
Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN oraz na stronie sieci JPND.

 1. Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx do 23 lutego 2024 r. Tabelę budżetową należy przesłać na adres alicja.dylag@ncn.gov.pl.
 2. Kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 euro = 4,3334 zł.
 3. W projekcie jest możliwość zaplanowania:
 • stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich
 • środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania

     4. We wniosku niedopuszczalne jest imienne wskazywanie osób, których zatrudnienie jest planowane w drodze otwartych konkursów, w tym osób na stanowiskach typu post-doc.

      5.  Zgodnie z wytycznymi Uczelni:

 • koszty pośrednie Open Access należy uzupełniać we wnioskach w maksymalnej wartości równej 2 proc. kosztów bezpośrednich,
 • koszty pośrednie ogólne należy uzupełniać we wnioskach w maksymalnej wartości równej 20 proc. kosztów bezpośrednich.

Wniosek do NCN należy złożyć w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym, tj. do 2 lipca 2024 r. (do COP jak najszybciej w ciągu tych 7 dni).

Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do sieci JPND (wnioski wspólne wstępne - Pre-proposal): 05.03.2024, 11:59
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do sieci JPND (wnioski wspólne pełne - Full proposal): 25.06.2024, 11:59
Termin złożenia wniosku (etap III):
 • do COP: 01.07.2024
 • do NCN: 02.07.2024