Osoby do kontaktu:

 COP PW

Anna Matsukevych

 22 234 + wew. 57 44

 anna.matsukevych@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

LIDER - 15/2024 (NCBR)

Uwaga:

Do projektu Jednostka może zakupić aparaturę o dowolnej wartości, Centrum zaś może dofinansować koszt takiej aparatury do wysokości 15 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku aparatury nieprzekraczającej 500 tys. zł, kosztem kwalifikowanym jest koszt zakupu. Beneficjent wykazuje jednorazowo we wniosku o płatność wartości zakupu lub wytworzenia aparatury/urządzeń służących celom badawczym.

Dla osób posiadających stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego obligatoryjne jest załączenie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zaświadczenie o zatrudnieniu powinno zostać wystawione przez dział zajmujący się sprawami personalnymi podmiotu z datą maks. do 3 miesięcy przed datą złożenia Wniosku.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania aplikacyjne, badania rozwojowe

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych

Adresat:
  • doktoranci,
  • nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia doktora
  • osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym, pod warunkiem, że od dnia wyznaczenia promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego do dnia złożenia wniosku nie upłynęło więcej niż 4 lata
  • osoby posiadające stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie będące zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • osoby posiadających stopień doktora habilitowanego, pod warunkiem że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie jest ona zatrudniona w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Wnioskodawca:

naukowiec 

Dofinansowanie:

maks. wartość finansowania dla projektu wynosi 1,8 mln zł.

Okres trwania projektu: projekt nie może trwać krócej niż 12 m-cy oraz dłużej niż 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym LSI.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 20.06.2024
  • do NCBR: 28.06.2024, 16:00