Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

M-ERA.NET - 3/2024 (NCN)

Uwaga:

na etapie składania wniosku międzynarodowego prosimy o przesłanie do opiekuna konkursu w DPK-COP kosztorysu do konsultacji. Kosztorysy zawarte we wniosku międzynarodowymi i później krajowym powinny być tożsame. Po złożeniu wniosku międzynarodowego, nie będzie możliwe dokonywanie zmian we wniosku krajowym

Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecane jest przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx  w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Tabelę budżetową należy przesłać na adres magdalena.nowak@ncn.gov.pl.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:

Konkurs obejmuje następujące tematy z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej:

 • Sustainable advanced materials for Energy,
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces,
 • High performance composites,
 • Functional materials,
 • Materials addressing environmental challenges,
 • Next generation materials for advance electronics.
Adresat:

kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Wnioskodawca:
 • na poziomie międzynarodowym: konsorcja międzynarodowe złożone z min. 3 zespołów badawczych pochodzących z min. 3 krajów biorących udział w konkursie.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy

UWAGA: niektóre kraje uczestniczą w programie tylko regionalnie - więcej informacji na temat wytycznych agencji zagranicznych biorących udział w konkursie dostępne na stronie internetowej programu.

 • na poziomie krajowym: uczelnia; grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2e uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca; osoba fizyczna
Dofinansowanie:
 • maks. wysokość finansowania nie jest określona tzn. można wnioskować o dowolną, uzasadnioną kwotę
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni
 • 1,5 mln euro na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w konkursie M-ERA.NET - 3/2024
Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

poziom międzynarodowy: zarówno na pierwszym etapie (wnioski wstępne Pre-Proposals) jak i na drugim etapie konkursu (wnioski pełne Full Proposals) polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu M-ERA.NET Submission System.

UWAGA: na etapie składania wniosków wstępnych pre-proposals, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów

poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym, wnioski krajowe składane są dopiero na etapie Full Proposal

UWAGA: zanim wniosek zostanie złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu OSF należy:

 1. po uzupełnieniu wszystkich zakładek wniosku i ich sprawdzeniu, należy przejść do zablokowania wniosku korzystając z opcji „zablokuj do NCN” i wydrukowania dokumentów potrzebnych do podpisu.
 2. po zablokowaniu pojawi się nowa zakładka „elektroniczna wysyłka”, należy pobrać z niej dwa potwierdzenia złożenia wniosku: potwierdzenie złożenia wniosku – Kierownik (PI) oraz potwierdzenie złożenia wniosku - podmiot. Należy również pobrać PDF wniosku
 3. wymienione wyżej trzy dokumenty należy wydrukować w jednym egzemplarzu i podpisać przez Kierownika Jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowany projekt (Jednostki mogą wymagać dodatkowych wewnętrznych podpisów np. Dyrektora Instytutu) - we wniosku przy oświadczeniu administracyjnym i na potwierdzeniu złożenia wniosku podmiotu oraz przez Pełnomocnika Kwestora Jednostki organizacyjnej we wniosku przy kosztorysie
 4. po dostarczeniu z Jednostki organizacyjnej dokumentów do DPK COP i podpisaniu ich przez Kwestor i Prorektora ds. Nauki, skany potwierdzeń złożenia wniosku oraz pełnomocnictwo dla Prorektora, pracownik DPK-COP przesyła do Kierownika projektu do załączenia w systemie OSF
 5. po załączeniu potwierdzeń złożenia wniosku i pełnomocnictwa kompletny wniosek jest możliwy do wysłania poprzez opcję „wyślij do NCN”

UWAGA: po kliknięciu  „wyślij do NCN” w systemie status wniosku zmieni się na „wysłany”. Do NCN nie przekazuje się żadnej wersji papierowej wniosku

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN oraz na stronie sieci M-ERA.NET 3

 1. Polskim wnioskodawcom w konkursie zaleca się przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx  w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Tabelę budżetową należy przesłać na adres: magdalena.nowak@ncn.gov.pl.
 2. kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 euro = 4,3463 zł
 3. w projekcie jest możliwość zaplanowania stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich
 4. w projekcie jest możliwość zaplanowania środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania
 5. zarówno we wniosku wspólnym, jak i krajowym niedopuszczalne jest imienne wskazywanie stypendystów oraz osób na stanowiskach typu post-doc
 6. zgodnie z wytycznymi Uczelni koszty pośrednie Open Access należy uzupełniać we wnioskach w maksymalnej wartości równej 2 proc. kosztów bezpośrednich
 7. zgodnie z wytycznymi Uczelni koszty pośrednie ogólne należy uzupełniać we wnioskach w maksymalnej wartości równej 20 proc. kosztów bezpośrednich.

Zespół polski ma 7 dni na złożenie wniosku krajowego od momentu złożenia wniosku wspólnego pełnego na poziomie międzynarodowym tj. między 20 listopada 2024 r. (12:00 CET), a 27 listopada 2024 (16:00 CET).

Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do sieci M-ERA.NET (Pre-proposal): 14.05.2024
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do sieci M-ERA.NET (Full Proposal): 20.11.2024, 11:59
Termin złożenia wniosku (etap III):
 • do NCN: 20.11.2024, 11:59 - 27.11.2024, 16:00