Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

CHIST-ERA - 2023 (NCN)

Uwaga:

na etapie składania wniosku międzynarodowego prosimy o przesłanie do opiekuna konkursu w DPK COP kosztorysu do konsultacji. Kosztorysy zawarte we wniosku międzynarodowymi i później krajowym powinny być tożsame. Po złożeniu wniosku międzynarodowego nie będzie możliwe dokonywanie zmian we wniosku krajowym.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:
 1. Multidimensional Geographic Information Systems (MultiGIS)
 2. Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems (SmartC)

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursu CHIST-ERA.

Adresat:

kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora

Wnioskodawca:

na poziomie międzynarodowym:

o finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z min. 3 zespołów badawczych pochodzących z min. 3 różnych krajów biorących udział w konkursie. Maksymalnie można zaplanować 6 konsorcjantów.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Brazylia, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Wielka Brytania

na poziomie krajowym:

 • uczelnia
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca
 • osoba fizyczna

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez min. 2 polskie podmioty wnioskujące o finansowanie NCN, podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów i jedynie w tej formie mogą występować z wnioskiem krajowym.

Z wnioskiem krajowym występuje lider, wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu.

Jeżeli w świetle zapisów art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN podmioty polskie nie mogą utworzyć grupy podmiotów, wówczas nie są one uprawnione do wnioskowania do NCN o finansowanie wspólnego projektu badawczego.

Dofinansowanie:
 • maks. wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona
 • całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni
Okres trwania projektu: 2 lub 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci CHIST-ERA (ESS) (system będzie dostępny pod koniec stycznia 2024 r.) 

poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym

Konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, że na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski wspólne pełne.

Zanim wniosek zostanie złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu OSF, należy:

 1. po uzupełnieniu wszystkich zakładek wniosku i ich sprawdzeniu, przejść do zablokowania wniosku korzystając z opcji „zablokuj do NCN” i wydrukowania dokumentów potrzebnych do podpisu. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest tylko edycja skróconego i szczegółowego opisu projektu badawczego
 2. po zablokowaniu pojawi się nowa zakładka „elektroniczna wysyłka”, należy pobrać z niej dwa potwierdzenia złożenia wniosku: potwierdzenie złożenia wniosku – Kierownik (PI) oraz potwierdzenie złożenia wniosku - podmiot. Należy również pobrać PDF wniosku.
 3. wymienione wyżej 3dokumenty należy wydrukować w jednym egzemplarzu i podpisać przez Kierownika Jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowany projekt (Jednostki mogą wymagać dodatkowych wewnętrznych podpisów np. Dyrektora Instytutu) - we wniosku przy oświadczeniu administracyjnym i na potwierdzeniu złożenia wniosku podmiotu oraz przez Pełnomocnika Kwestora Jednostki organizacyjnej we wniosku przy kosztorysie
 4. po dostarczeniu z Jednostki organizacyjnej dokumentów do DPK-COP i podpisaniu ich przez Kwestor i Prorektora ds. Nauki, skany potwierdzeń złożenia wniosku oraz pełnomocnictwo dla Prorektora, pracownik DPK COP przesyła do Kierownika projektu do załączenia w systemie OSF
 5. po załączeniu potwierdzeń złożenia wniosku i pełnomocnictwa kompletny wniosek jest możliwy do wysłania poprzez opcję „wyślij do NCN”. Po kliknięciu  „wyślij do NCN” w systemie status wniosku zmieni się na „wysłany”. Do NCN nie przekazuje się żadnej wersji papierowej wniosku.
Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN oraz na stronie sieci CHIST-ERA.

 1. Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx  do 29.03.2024 r. Tabelę budżetową należy przesłać na adres alicja.dylag@ncn.gov.pl
 2. Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 euro = 4,5329 zł.
 3. W projekcie jest możliwość zaplanowania:
 • stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich
 • środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania

     4. We wniosku niedopuszczalne jest imienne wskazywanie osób, których zatrudnienie jest planowane w drodze otwartych konkursów, w tym osób na stanowiskach typu post-doc

      5.  Zgodnie z wytycznymi Uczelni:

 • koszty pośrednie Open Access należy uzupełniać we wnioskach w maksymalnej wartości równej 2 proc. kosztów bezpośrednich,
 • koszty pośrednie ogólne należy uzupełniać we wnioskach w maksymalnej wartości równej 20 proc. kosztów bezpośrednich.
Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do CHIST-ERA (ESS): 10.04.2024, 17:00
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do COP: 16.04.2024
 • do NCN: 17.04.2024