Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

DAINA - 3/2023 (NCN)

Uwaga:

łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać 2. Liczba ta ulega zwiększeniu do 3 w przypadku, gdy dana osoba kieruje min. 1 projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła min. 1 wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pracownika COP-DPK  w charakterze redaktora pomocniczego. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: weronika.figurska@pw.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2024 r.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:

badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN

Adresat:

kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być:

 • osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego. Kierownik projektu w swoim dorobku naukowym powinien posiadać min. 1 pracę opublikowaną lub przyjętą do druku,
 • wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji polskiej części projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy.
Wnioskodawca:
 • uczelnia
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca
 • osoba fizyczna
Dofinansowanie:
 • min. wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji nie jest określona. Maks. wartość finansowania wynosi natomiast 1 mln zł, przy czym koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni
Okres trwania projektu: 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Zanim wniosek zostanie złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu OSF, należy:

 1. po uzupełnieniu wszystkich zakładek wniosku i ich sprawdzeniu, przejść do zablokowania wniosku korzystając z opcji „zablokuj do NCN” i wydrukowania dokumentów potrzebnych do podpisu. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest tylko edycja skróconego i szczegółowego opisu projektu badawczego
 2. po zablokowaniu pojawi się nowa zakładka „elektroniczna wysyłka”, należy pobrać z niej dwa potwierdzenia złożenia wniosku: potwierdzenie złożenia wniosku – Kierownik (PI) oraz potwierdzenie złożenia wniosku - podmiot. Należy również pobrać PDF wniosku.
 3. wymienione wyżej 3dokumenty należy wydrukować w jednym egzemplarzu i podpisać przez Kierownika Jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowany projekt (Jednostki mogą wymagać dodatkowych wewnętrznych podpisów np. Dyrektora Instytutu) - we wniosku przy oświadczeniu administracyjnym i na potwierdzeniu złożenia wniosku podmiotu oraz przez Pełnomocnika Kwestora Jednostki organizacyjnej we wniosku przy kosztorysie
 4. po dostarczeniu z Jednostki organizacyjnej dokumentów do DPK-COP i podpisaniu ich przez Kwestor i Prorektora ds. Nauki, skany potwierdzeń złożenia wniosku oraz pełnomocnictwo dla Prorektora, pracownik DPK COP przesyła do Kierownika projektu do załączenia w systemie OSF
 5. po załączeniu potwierdzeń złożenia wniosku i pełnomocnictwa kompletny wniosek jest możliwy do wysłania poprzez opcję „wyślij do NCN”. Po kliknięciu  „wyślij do NCN” w systemie status wniosku zmieni się na „wysłany”. Do NCN nie przekazuje się żadnej wersji papierowej wniosku.
Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN:

 1. Kosztorys projektu badawczego po stronie polskiej jest uzupełniany w systemie OSF, zgodnie ze wzorem formularza wniosku. Kosztorys projektu badawczego po stronie litewskiej, w formie tabeli budżetowej, stanowi załącznik do wniosku. Koszty planowane do poniesienia przez zespół litewski muszą być zgodne z zasadami obowiązującymi w RCL
 2. Koszty realizacji projektu, sporządzając wniosek w systemie OSF, należy ująć w PLN i EUR, po zaokrągleniu do wartości całkowitych w dół i przyjmując kurs 1 EUR = 4,3334 PLN.
 3. Koszty konsultacji i wizyt partnerów litewskich otrzymujących równoległe finansowanie w projekcie z RCL, są niekwalifikowane.
 4. W projekcie jest możliwość zaplanowania: 
 • stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich, 
 • środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.

     5. We wniosku niedopuszczalne jest imienne wskazywanie osób, których zatrudnienie jest planowane w drodze otwartych konkursów, w tym osób na stanowiskach typu post-doc.

     6. Zgodnie z wytycznymi Uczelni:

 • koszty pośrednie Open Access należy uzupełniać we wnioskach w maksymalnej wartości równej 2 proc. kosztów bezpośrednich,
 • koszty pośrednie ogólne należy uzupełniać we wnioskach w maksymalnej wartości równej 20 proc. kosztów bezpośrednich.
Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 05.03.2024
 • do NCN: 15.03.2024