Osoby do kontaktu:

 COP PW

Anna Matsukevych

 22 234 + wew. 57 44

 anna.matsukevych@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Doskonała Nauka - 2/2023

Uwaga:

Limit wniosków został wyczerpany. 

PW może złożyć maks. 3 wnioski w ramach każdego modułu. Decyzję, które wnioski zostaną wysłane, podjął Prorektor ds. Nauki.

Wymagany wkład finansowy w wysokości minimum 10 proc. ze środków własnych lub innych. 

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

upowszechnianie nauki.

Zakres tematyczny:
 • Moduł A. „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • Moduł B. Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  • a) tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego,
  • b) udostępnieniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń. 
Adresat:

naukowcy na wszystkich etapach kariery naukowej.

Wnioskodawca:

uczelnia.

Dofinansowanie:
 1. Dofinansowanie nie może wynosić więcej niż:
  • Moduł A. „Wsparcie konferencji naukowych” –  400 tys. zł,
  • Moduł B. „Wsparcie monografii naukowych”– 80 tys,
  • 90 proc. całkowitego kosztu realizacji projektu.
 2. Koszty pośrednie wynoszą 10 proc. kosztów bezpośrednich dofinansowanych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę.
Okres trwania projektu: maks. 24 m-ce.
Sposób złożenia wniosku:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w systemie OSF

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 20.02.2023
 • do MEiN: 02.03.2023, 16:00