Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Justyna Wojciechowska

 22 234 + wew. 53 56

 justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Doskonała Nauka II - 2024 (MNiSW)

Uwaga:

Limit wniosków w Module „Wsparcie konferencji naukowych” został wyczerpany. W Module  „Wsparcie monografii naukowych” można zgłosić jeszcze 3 wnioski, zapraszamy do składnia deklaracji do 27 maja  2024 r.

 • Wnioskodawca może złożyć w każdym naborze nie więcej niż 3 wnioski w ramach każdego modułu. Decyzję, które wnioski zostaną wysłane, podejmuje  Prorektor ds. Nauki.
 • Deklarację udziału w konkursie należy przesyłać do COP w nieprzekraczalnym terminie do 17.05.2024 r. na adres justyna.wojciechowska@pw.edu.pl.
 • Wnioski procedowane są wyłącznie elektronicznie w systemie EZD. W związku z tym wersja papierowa wniosków nie jest procedowanaPo decyzji Prorektora ds. Nauki instrukcja procedowania wniosków zostanie przekazana do odpowiednich osób.
 • Wsparcia technicznego przy procedowaniu wniosku w systemie EZD udzielają koordynatorzy EZD w jednostkach oraz koordynator EZD w COP Małgorzata Adamczyk, tel. wew.: (22) 234 1427, e-mail: malgorzata.adamczyk2@pw.edu.pl.
 • Przed rozpoczęciem procedowania wniosku w systemie EZD należy przesłać jego wersję roboczą do konsultacji z opiekunem konkursu Justyną Wojciechowską, e-mail:justyna.wojciechowska@pw.edu.pl
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj przedmiotowy projektu:

upowszechnianie nauki  

Zakres tematyczny:
 • Wsparcie konferencji naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
 •  Wsparcie monografii naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:

     a) tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz

      b) udostępnieniu monografii naukowych, o których mowa w lit. a, w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Adresat:

naukowcy na wszystkich etapach kariery naukowej

Wnioskodawca:
 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Centrum Łukasiewicz,
 6. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 7. Polska Akademia Umiejętności,
 8. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 9. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną,
 10. inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, posiadające osobowość prawną – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Dofinansowanie:

a) „Wsparcie konferencji naukowych” – nie więcej niż 400 tys. zł,

b) „Wsparcie monografii naukowych” – nie więcej niż 80 tys. zł

– przy czym dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90 proc. całkowitego kosztu realizacji projektu.

Koszty pośrednie nie przekraczają 10 proc. kosztów bezpośrednich dofinansowanych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę.

Okres trwania projektu: 24 m-ce
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie ZSUN-OSF

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Potencjał komercyjny:

nie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MNiSW.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 03.06.2024
 • do MNiS: 07.06.2024