Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 57 44

FNP - START 2021

Cel: Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.
Tematyka: Prace B+R (prace badawczo-rozwojowe), tj. prace twórcze podjęte w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również w celu znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Obejmują:
- badania podstawowe (basic research) – prace teoretyczne i eksperymentalne nieukierunkowane w zasadzie na uzyskanie konkretnych zastosowań;
- badana stosowane (applied research) – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania;
- prace rozwojowe (experimental development) – prace polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących wyrobów, usług i procesów.
Wnioskodawcy:

Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1990 lub później).
Dofinansowanie:

W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. FNP przyzna ok. 100 rocznych stypendiów.

Okres trwania projektu: 12 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek składany jest on-line poprzez stronę internetową FNP https://wnioski.fnp.org.pl oraz w wersji papierowej podpisanej przez Prorektora ds. Nauki (bez publikacji – publikacje tylko w wersji elektronicznej).

Termin składania wniosków w wersji papierowej w Dziale Projektów Krajowych do 8 grudnia br.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie FNP.

Składanie wniosków:
  • do COP: 08.12.2020
  • do FNP: 18.12.2020