Osoby do kontaktu:

mgr Anna Matsukevych

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. (22) 234 + wew.

FNP - START 2023

Cel:

wyróżnienie najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawane w dowód uznania dla ich dokonań naukowych.

Tematyka:

prace B+R (tzw. prace badawczo-rozwojowe), systematycznie prowadzone prace twórcze podjęte w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również w celu znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Obejmują one:

  • badania podstawowe (basic research) – prace teoretyczne i eksperymentalne nieukierunkowane w zasadzie na uzyskanie konkretnych zastosowań;
  • badania stosowane (applied research) – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania;
  • prace rozwojowe (experimental development) – prace polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących wyrobów, usług i procesów.
Wnioskodawcy:

wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • mają udokumentowany dorobek naukowy,
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub osobami prowadzącymi prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych,
  • w roku składania wniosku kończą nie więcej niż 30 lat.
Dofinansowanie:

w ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 tys. zł.

Okres trwania projektu: 12 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Fundacji oraz 1 egz. wersji papierowej podpisanej przez Prorektora ds. Nauki (bez publikacji – publikacje tylko w wersji elektronicznej).

Termin składania wniosków w wersji papierowej (2 egzemplarze wniosku podpisane przez wnioskodawcę i dziekana wydziału) w Dziale Projektów Krajowych COP PW – do 24 października 2022 r.

UWAGA! Zgodnie z regulaminem wnioski stypendium START można otrzymać tylko raz.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie FNP.

Składanie wniosków:
  • do COP: 24.10.2022
  • do FNP: 31.10.2022