Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

 22 234 + wew. 13 74
 malgorzata.gronek@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

FPN - Wirtualny Instytut Badawczy (WIB) - 3/2023

Uwaga:

Wnioskodawca może złożyć w Konkursie więcej niż 1 wniosek z zastrzeżeniem, że każdy będzie dotyczył finansowania zespołów badawczych o różnych składach osobowych. Określony zespół badawczy może być objęty finansowaniem w ramach wyłącznie 1 wniosku o finansowanie.

W trakcie projektu zespół badawczy powinien osiągnąć cel w postaci opracowanej technologii/grupy technologii zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do jej komercjalizacji i wdrożenia, która będzie podlegać wprowadzeniu w fazę rozwoju, a dalej komercjalizacji. Zespół badawczy powinien osiągnąć cel w postaci doprowadzenia opracowywanej technologii/grupy technologii do poziomu umożliwiającego rozpoczęcie fazy komercjalizacji i wdrożenia, a jedynie w wyjątkowym przypadku, gdy poziom taki nie będzie możliwy do osiągnięcia, do poziomu umożliwiającego zlecenie przez podmiot zarządzający rozpoczęcia prac rozwojowych innym podmiotom.

Instytucja finansująca: Fundusz Polskiej Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:
 • badania naukowe
 • prace rozwojowe
Zakres tematyczny:

biotechnologia medyczna, rozumiana jako dział nauki i przemysłu wykorzystujące żywe komórki i materiały pochodzenia komórkowego do przeprowadzania badań naukowych i wytwarzania produktów farmaceutycznych i diagnostycznych w celu zapobiegania i leczenia chorób człowieka. Przykładowa tematyka badawcza obejmuje opracowanie nowych terapii w oparciu o:

 • terapeutyczne wykorzystanie biologii RNA,
 • technologie celowanej degradacji białek,
 • nowe generacje terapii komórkowych,
 • celowaną modyfikację genomu, w tym terapie genowe,
 • nowe generacje leków biofarmaceutycznych/biologicznych
 • lub inne istotne terapeutyczne i społecznie tematy z obszaru biotechnologii medycznej.
Adresat:

Kierownik Projektu (zwany w konkursie Liderem) powinien być osobą o uznanym dorobku naukowym, zatrudnioną w ramach stosunku pracy lub zaangażowaną w ramach stosunku cywilnoprawnego w jednostce naukowej, pod kierunkiem której zespół badawczy prowadzi działalność naukową. 

Liderem może być tylko jedna osoba fizyczna posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora w 1 z dyscyplin naukowych w dziedzinie:

 • nauk medycznych, 
 • nauk inżynieryjno-technicznych,
 • nauk ścisłych i przyrodniczych

zgodnie z rozporządzeniem MEiN  z dnia 11 października 2022 r. 

Wnioskodawca:
 • uczelnie
 • Polska Akademia Nauk
 • instytuty naukowe PAN
 • instytuty badawcze
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium RP
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły
Dofinansowanie:

380 839 550 zł – wysokość środków Funduszu przeznaczona na finansowanie działalności naukowej zespołów badawczych,

450 mln zł – wysokość ogółem środków przeznaczona na finansowanie działalności naukowej zespołów badawczych wskazana przez Ministra w komunikacie konkursu 

Brak określenia min. i maks. wysokości środków finansowych na finansowanie zadania badawczego.

Okres trwania projektu: maks. 5 lat
Sposób złożenia wniosku:
 • dostarczenie do siedziby Podmiotu Zarządzającego w formie papierowej oraz elektronicznej na wydzielonym nośniku danych. Podmiot Zarządzający dopuszcza dwa możliwe sposoby podpisania dokumentów:

a) podpisanie wersji papierowej kompletu dokumentacji ręcznie i opatrzenie ich odpowiednimi pieczątkami (w takim przypadku wersja papierowa stanowi komplet dokumentacji z oryginalnymi podpisami dokumentów, a wersja elektroniczna jest skanem tych dokumentów do formatu PDF, dodatkowo wymagany jest załącznik do wniosku: Kosztorys zadania badawczego część C.2 w wersji edytowalnego pliku Excel);

b) podpisanie kompletu dokumentacji w formacie PDF podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym (w takim przypadku wersja papierowa stanowi wydruk kompletu dokumentów podpisanych elektronicznie, a wersja elektroniczna zawiera aktywny certyfikat podpisu elektronicznego złożonego na dokumentach, umożliwiający jego weryfikację. Dodatkowo wymagany jest załącznik do wniosku: Kosztorys Zadania Badawczego część C.2 w wersji edytowalnego pliku Excel);

 •  na adres skrzynki ePUAP Podmiotu Zarządzającego – w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP.

W przypadku wniosku o finansowanie składanego poprzez platformę elektroniczną ePUAP komplet dokumentacji w formacie PDF powinien zostać podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wnioskodawcy podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym. Dodatkowo wymagany jest załącznik do wniosku - Kosztorys Zadania Badawczego część C.2 w wersji edytowalnego pliku Excel.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

dodatkowo:

 • sprawozdanie MN-01 (wydziału wnioskującego) za rok poprzedzający rok złożenia wniosku
 • kopia sprawozdania finansowego za rok poprzedni podmiotu
Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie WIB

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 04.10.2023
 • do Sieci Badawczej Łukasiewicz - PORT (Polski Ośrodek Rozwoju Technologii): 02.10.2023 - 13.10.2023, 16:00