Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

 22 234 + wew. 13 74
 malgorzata.gronek@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

GOSPOSTRATEG (na projekty zamawiane) - 10/2023

Uwaga:

W ramach tego samego tematu 1 konsorcjum o takim samym składzie może złożyć tylko 1 wniosek.

Liderem konsorcjum może być tylko jednostka naukowa. 

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:
  • badania podstawowe,
  • badania przemysłowe,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,   
  • prace przedwdrożeniowe. 
Zakres tematyczny:

Konkurs obejmuje temat zgłoszony przez Marszałka Województwa Śląskiego: opracowanie Modelu Zarządzania Transformacją Energetyczną województwa śląskiego w kontekście wyzwań związanych z przejściem na nisko i zeroemisyjne nośniki energii (MZTEŚ). 

Celem projektu jest stworzenie narzędzi opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych, które zasilają bazę BDOT10k. Automatyczna detekcja będzie oparta na danych fotogrametrycznych dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Adresat:

bez ograniczeń. 

Wnioskodawca:

konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe lub przedsiębiorcy, zarejestrowani i prowadzący działalność na terytorium Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, przy czym w skład konsorcjum może wchodzić maks. 5 podmiotów, w tym min. 2 jednostki naukowe.

Dofinansowanie:

maks. wysokość dofinansowania projektu wynosi 6 mln zł.

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych. Lider konsorcjum i konsorcjanci mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Okres trwania projektu: 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

NIE. Całość praw majątkowych do wyników projektu przysługuje Uprawnionemu, który jest zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu.

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronie NCBR.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 04.05.2023
  • do NCBR: 12.05.2023