Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Justyna Wojciechowska

 22 234 + wew. 53 56

 justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

INFOSTRATEG - 5/2023

Uwaga:

W ramach tego samego tematu jedno  konsorcjum o takim samym składzie  może złożyć tylko jeden wniosek.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:
  • badania podstawowe,
  • badania przemysłowe,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,   
  • prace przedwdrożeniowe. 
Zakres tematyczny:

Automatyczna detekcja obiektów topograficznych (temat zgłoszony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii).

Celem projektu jest stworzenie narzędzi opartych na algorytmach uczenia maszynowego umożliwiających automatyczną detekcję obiektów topograficznych, które zasilają bazę BDOT10k. Automatyczna detekcja będzie oparta na danych fotogrametrycznych dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Adresat:

bez ograniczeń.

Wnioskodawca:

konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe lub przedsiębiorcy, zarejestrowani i prowadzący działalność na terytorium Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, przy czym w skład konsorcjum może wchodzić maks. 5 podmiotów.

Dofinansowanie:

Maks. wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu wynosi:
• faza I – 1,5 mln zł,
• faza II – 2,5 mln zł,
• faza III- 2 mln zł. 
Dofinansowanie na fazę dotyczy całego okresu realizacji danej fazy, przy czym dofinansowanie na okres przejściowy danej fazy nie może przekraczać 400 tys. zł.
Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100 proc.

Jednostka naukowa może realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Okres trwania projektu: 28 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (link do systemu – aktywny od 24 lutego 2023 r.).

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

TAK

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 23.05.2023
  • do NCBR: 02.06.2023