Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Justyna Wojciechowska

 22 234 + wew. 53 56

 justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

INFOSTRATEG - 6/2023

Uwaga:

W przypadku aparatury nieprzekraczającej 500 tys. zł kosztem kwalifikowanym jest koszt zakupu. Beneficjent wykazuje jednorazowo we wniosku o płatność wartości zakupu lub wytworzenia aparatury/urządzeń służących celom badawczym.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:
 • badania podstawowe,
 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe.

Eksperymentalne prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe muszą być realizowane obligatoryjnie.

Zakres tematyczny:

T4- Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych - stworzenie uniwersalnych technik pozwalających na rozpoznawanie wielorakich obiektów na zdjęciach satelitarnych i lotniczych.

T6- Scenariusze selektywnej ochrony roślin - opracowanie algorytmów rozpoznających, na podstawie obrazu z kamer i czujników zainstalowanych na ciągnikach, wystąpienie niepożądanych zjawisk na plantacjach, tj. choroby roślin i inwazje (wysyp) szkodliwych owadów czy też nieprawidłowy rozwój wynikający z braku wilgoci lub pożądanych substancji w glebie.

T10- Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich - stworzenie systemu będącego w stanie rozpoznawać, co jedna osoba bądź grupa osób, robi na filmie.

Adresat:

brak wymagań formalnych dotyczących kierownika projektu.

Wnioskodawca:

Wnioskodawcy:

 • indywidualni: jednostki naukowe lub przedsiębiorcy samodzielnie
 • konsorcja składające się maksimum z 3 podmiotów:
  • wyłącznie jednostek naukowych,
  • wyłącznie przedsiębiorstw,
  • jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

 

Wnioskodawcą indywidualnym lub liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu.

Dofinansowanie:

przewidziana alokacja to łącznie 70 mln zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) w podziale na:

T4) – 20 mln zł przy czym maksymalnie 6 mln zł na 1 projekt.
T6) – 20 mln zł przy czym maksymalnie 6 mln zł na 1 projekt.
T10) – 30 mln zł przy czym maksymalnie 8 mln zł na 1 projekt.

Okres trwania projektu: maks.36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (link aktywny od 7 kwietnia 2023 r. )

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

TAK.  Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia wyników projektu w terminie do 3 lat od zakończenia projekt, zgodnie z postanowieniami Umowy. W przypadku projektu realizowanego w konsorcjum, wdrożenia musi dokonać Lider konsorcjum. Dodatkowe wdrożenie może być realizowane przez konsorcjantów.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Czas realizacji poszczególnych faz projektu (I, II i III) może wynosić:

 • dla fazy I: maks. 12 m-cy, przy czym:
  • min. 6 m-cy i maks.9 m-cy trwa wykonanie fazy I (okres wykonania fazy I), po której wykonawca składa raport z wykonania fazy I;
  • 3 m-ce trwają prace związane z udoskonalaniem bazy danych. W tym czasie NCBR dokonuje oceny wstępnej i merytorycznej raportów z wykonania fazy (okres przejściowy I);
 • dla fazy II: maks. 12 m-cy, przy czym:
  • maks. 9 m-cy trwa wykonanie fazy II (okres wykonania fazy II), po której wykonawca składa raport z wykonania fazy II;
  • 3 m-ce trwają prace związane z udoskonalaniem bazy danych. W tym czasie NCBR dokonuje oceny wstępnej i merytorycznej raportów z wykonania fazy II (okres przejściowy II);
 • dla fazy III: maks. 12 m-cy (okres wykonania fazy III).
Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 31.05.2023
 • do NCBR: 16.06.2023