Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

JPI UE - China 2022

Cel:

konkurs na międzynarodowe projekty badawcze ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European Joint Call for Proposals (EN-UAC Sino-European Call) dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem miast i obszarów zurbanizowanych.

Tematyka:

dwa obszary tematyczne:

  • Sustainable Urban Logistics in the Age of Digitisation;
  • Strengthening Climate-neutral Mobility
Wnioskodawcy:

konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 2 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch europejskich krajów biorących udział w konkursie oraz co najmniej dwóch (a maksymalnie trzech) zespołów badawczych pochodzących z Chin.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Chiny, Dania, Francja, Holandia, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwecja.

Dofinansowanie:

środki przeznaczone przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły wynoszą 500 tys. euro.

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:
  1. Etap pierwszy:
  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego wstępnego tzw. pre-proposal w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków UDiManager prowadzonym przez rumuńską agencję finansującą UEFISCDI.

UWAGA: na etapie składania wniosków skróconych na poziomie międzynarodowym, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

     2. Etap drugi:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego tzw. full proposal w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków UDiManager prowadzonym przez rumuńską agencję finansującą UEFISCDI oraz w systemie agencji chińskiej NSFC (ISISN system).
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN i stronie sieci JPI UE.

Składanie wniosków (etap I):
  • do systemu UDiManager - pre-proposals: 12.04.2022
Składanie wniosków (etap II):
  • do systemu UDiManager - full-proposals: 13.09.2022
Składanie wniosków (etap III):
  • do NCN - wniosek krajowy: 20.09.2022