Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

JPIAMR DISTOMOS - 2023

Uwaga:

Zespół polski ma 7 dni na złożenie wniosku krajowego od momentu złożenia wniosku pełnego na poziomie międzynarodowym.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe.

Zakres tematyczny:

międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki.

Adresat:

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

O finansowanie projektu mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z min. 3 zespołów badawczych pochodzących z min. 3 krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej 2 zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych.

W konkursie wezmą udział 22 organizacje z 18 krajów: Australii, Belgii, Kanady, Estonii, Francji, Niemiec, Irlandii, Izraela, Włoch, Litwy, Mołdawii, Holandii, Polski, Afryki Południowej, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Wnioskodawca:
  • uczelnia,
  • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca,
  • osoba fizyczna.
Dofinansowanie:

 do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni. Maks. wysokość finansowania nie jest określona, tzn. można wnioskować o dowolną uzasadnioną kwotę.

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN oraz Sieci JPIAMR.

1. Wnioski składane są na poziomie międzynarodowym i krajowym:

 Poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

Zarówno na pierwszym (wnioski pre-proposals), jak i na drugim etapie konkursu międzynarodowego (wnioski full-proposals) polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wniosek wspólny. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu https://ptoutline.eu/app/jpiamr2023_distomos.

Uwaga: na etapie składania wniosków wstępnych pre-proposals polscy wnioskodawcy powinni skonsultować z NCN projekt budżetu (mailowo), nie składają jednak do NCN żadnych oficjalnych dokumentów.

 Poziom krajowy (jednoetapowy)

Na poziomie krajowym polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy, dotyczący polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF. Budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym należy wyliczyć według kursu 1 EUR = 4,7244 PLN.

 2. W projekcie jest możliwość zaplanowania:

  • stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich
  • środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.
Termin złożenia wniosku (etap I):
  • do Sieci JPIAMR (pre-proposal): 07.03.2023
Termin złożenia wniosku (etap II):
  • do Sieci JPIAMR (full proposal): 04.07.2023
Termin złożenia wniosku (etap III):
  • do NCN: 11.07.2023