Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

JPND - 2023

Uwaga:

Zespół polski ma 7 dni na złożenie wniosku krajowego od momentu złożenia wniosku pełnego na poziomie międzynarodowym.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe.

Zakres tematyczny:

Wnioski składane w konkursie Large scale analysis of OMICS data for drug-target finding in neurodegenerative diseases muszą dotyczyć jednej lub kilku następujących chorób neurodegeneracyjnych:

 • choroba Alzheimera oraz inne demencje,
 • choroba Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
 • choroby prionowe,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • choroba Huntingtona,
 • ataksja rdzeniowo-móżdżkowa,
 • rdzeniowy zanik mięśni

Temat konkursu dotyczy badań obejmujących:

 • wykorzystanie potencjału istniejących modeli zwierzęcych i komórkowych oraz kohort, w tym dostępnych danych i biomateriałów, do prowadzenia wielkoskalowych badań „omicznych” w celu rozwikłania wzajemnego oddziaływania i interakcji cząsteczek z wielu poziomów molekularnych prowadzących do rozwoju choroby,
 • lepsze zrozumienie złożonych i wieloczynnikowych mechanizmów wystąpienia i progresji choroby, a także odpowiednich czynników wpływających rozwój choroby,
 • przełożenie wyników analizy Big Data i podejścia multi-OMICS na istniejące modele zwierzęce i komórkowe, zwiększając w ten sposób potencjał tych modeli, 
 • identyfikację nowych celów dla leków lub nowych punktów wyjścia dla terapii farmakologicznych i profilaktyki,
 • pogłębienie obecnego rozumienia definicji choroby, co mogłoby prowadzić do lepszej klasyfikacji pacjentów oraz ich różnicowania,
 • identyfikację nowych biomarkerów oraz walidację tych już wytypowanych.
Adresat:

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

O finansowanie projektu mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z min. 3 zespołów badawczych pochodzących z min. 3 różnych krajów biorących udział w konkursie. Konsorcja mogą być jednak złożone z maks. 7 zespołów badawczych.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Polska, Słowacja, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

Wnioskodawca:
 • uczelnia,
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca,
 • osoba fizyczna.
Dofinansowanie:

 do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni. Maks. wysokość finansowania nie jest określona, tzn. można wnioskować o dowolną uzasadnioną kwotę.

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (poziom krajowy) i elektronicznego systemu składania wniosków sieci JPND (poziom międzynarodowy).

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN oraz Sieci JPND

1. Wnioski składane są w dwóch etapach:

etap pierwszy:

poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego wstępnego tzw. pre-proposal w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPND

Na tym etapie polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

 etap drugi:

poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego tzw. full proposal w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPND,

poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

2. W projekcie jest możliwość zaplanowania:

 • stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich,
 • środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.
Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do Sieci JPND (pre-proposal): 07.03.2023
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do Sieci JPND (full proposal): 27.06.2023
Termin złożenia wniosku (etap III):
 • do NCN: 04.07.2023