Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

 22 234 + wew. 13 74
 malgorzata.gronek@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Konkurs nr 12/2022 - Runda 2

Uwaga:
 1. Niezależnie od niezbędnych elementów umowy konsorcjum/umowy o utworzeniu centrum w przypadku Wnioskodawcy wielopodmiotowego, na wszystkich podmiotach wchodzących w jego skład, w szczególności na Liderze, ciąży obowiązek zawarcia w umowie konsorcjum/umowie o utworzeniu centrum lub w odrębnej umowie postanowień gwarantujących wywiązanie się przez Wnioskodawcę, w imieniu którego działa Lider z obowiązków wobec Skarbu Państwa wynikających z art. 32 ust. 3 i 4 Ustawy dotyczących praw własności intelektualnej powstałych w wyniku wykonania projektu,.
 2. Konkurs obejmuje sprecyzowane tematy na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa.
 3. Założenia do projektu w danym temacie określają, który wariant w zakresie przynależności praw własności intelektualnej do wyników projektu będzie przewidywać umowa w danym temacie.
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:
 • badania naukowe (do VI poziomu gotowości technologicznej),
 • badania naukowe i prace rozwojowe (do IX poziomu gotowości technologicznej).
Zakres tematyczny:
 • modernizacja technologii dekompresji powietrznej do celów militarnych, kr. ALOES I
 • bezzałogowa powietrzna platforma transportowa Wojsk Specjalnych (BPT WS), kr. KURIER
 • lotniczy zestaw rakietowy PIORUN, kr. LZR PIORUN
 • mobilny system telekomunikacyjny wykorzystujący technologie FSO/RF1 do zastosowań wojskowych, kr. RadLIR
 • wykrywanie i zwalczanie bezpilotowych statków powietrznych (BSP) za pomocą mikrofalowego generatora impulsowego wysokiej mocy (HPM) z emisją kierunkową, kr. WEKTOR.

 

Szczegółowe warunki dla projektów, wymagane dla nich poziomy gotowości oraz pożądane terminy realizacji projektów podane zostały w założeniach szczegółowych dla danego tematu:  

Adresat:

brak wymagań formalnych dotyczących kierownika projektu.

Wnioskodawca:
 • Projekt o charakterze badawczym/naukowym (do VI PGT)
  •  wnioskodawca jednopodmiotowy:
   • uczelnia
   • federacja
   • instytut naukowy PAN
   • instytut badawczy
   • międzynarodowy instytut naukowy
   • Centrum Łukasiewicz
   • instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
   • Polska Akademia Umiejętności
   • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły
   • przedsiębiorca
  •  konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe:
   • konsorcjum (co najmniej 2 podmioty: co najmniej dwa podmioty naukowe lub co najmniej jeden podmiot naukowy i jeden przedsiębiorca; np. uczelnia + uczelnia / uczelnia + instytut + federacja / uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + instytut + przedsiębiorstwo)
   • centrum naukowo-przemysłowe
 •  Projekt o charakterze rozwojowym/badawczo-rozwojowym (do  IX PGT)
  • wnioskodawca jednopodmiotowy:
   • przedsiębiorca (prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG)
  •  konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe:
   • konsorcjum (co najmniej 2 podmioty, w tym co najmniej jeden podmiot naukowy i obowiązkowo co najmniej jeden przedsiębiorca, np.: uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + federacja + przedsiębiorstwo / uczelnia + stowarzyszenie + przedsiębiorstwo)
   • centrum naukowo-przemysłowe.
Dofinansowanie:
 • brak określonej min. i maks. łącznej wysokości środków finansowych, o które można wnioskować.
 • wysokość środków finansowych potrzebnych na realizację konkretnego projektu określa Wnioskodawca.
 • wnioskodawcy planując budżet projektu powinni kierować się zapisami zawartymi w Przewodniku kwalifikowalności kosztów (Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu).
 • wnioskodawcy we wniosku muszą przedstawić planowany budżet projektu w podziale na kategorie kosztów i z uzasadnieniem poniesienia kosztu oraz przedstawieniem metody oszacowania jego wysokości.
 • zasadność planowanych kosztów realizacji projektu w stosunku do zakresu zadań objętych projektem oraz w stosunku do oczekiwanych wyników jest jednym z kryteriów oceny merytorycznej wniosków.
 • przy ocenie merytorycznej wniosku dodatkowo punktowany jest udział wkładu własnego Wnioskodawcy w kosztach projektu (premia punktowa przyznawana będzie Wnioskodawcy, który zadeklarował wniesienie co najmniej 10 proc. wkładu własnego w finansowaniu projektu. Szczegółowo jest to opisane w Regulaminie konkursu). Regulamin konkursu nie narzuca jednak obowiązku wnoszenia wkładu własnego.
 • projekty mogą być dofinansowane ze środków NCBR do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.
 • planowany koszt realizacji projektu może być modyfikowany przed zawarciem umowy – jeśli w trakcie oceny merytorycznej zgłoszone zostaną zastrzeżenia do oszacowanych kosztów realizacji projektu i przeprowadzona zostanie dodatkowa ocena Zespołu (zgodnie z Rozdziałem VI Regulaminu konkursu).
Okres trwania projektu: temat 6 „ALOES”: 36 m-cy, temat 7 „KURIER”: 24 m-ce, temat 8 „PIORUN”: 36 m-cy, temat 9 „RadLIR”: 36 m-cy, temat 10 „WEKTOR”: 55 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie ZSUN-OSF.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 21.03.2023
 • do NCBR: 31.03.2023