Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Justyna Wojciechowska

 22 234 + wew. 53 56

 justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

LIDER - 14/2023

Uwaga:

Do projektu Jednostka może zakupić aparaturę o dowolnej wartości, Centrum zaś może dofinansować koszt takiej aparatury do wysokości 15 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku aparatury nieprzekraczającej 500 tys. zł, kosztem kwalifikowanym jest koszt zakupu. Beneficjent wykazuje jednorazowo we wniosku o płatność wartości zakupu lub wytworzenia aparatury/urządzeń służących celom badawczym.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:
  • badania aplikacyjne,
  • badania rozwojowe. 
Zakres tematyczny:

bez ograniczeń tematycznych. 

Adresat:
  • doktoranci,
  • nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia doktora,
  • osoby posiadające stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie będące zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • osoby posiadające stopień doktora habilitowanego, pod warunkiem że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Wnioskodawca:
  • naukowiec,
  • jednostka naukowa. 
Dofinansowanie:

maks. 1,8 mln zł.

Okres trwania projektu: nie może być krótszy niż 12 m-cy i dłuższy niż 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (link do systemu – aktywny od dnia 10 lutego 2023 r.).

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

TAK

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 19.05.2023
  • do NCBR: 29.05.2023