Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

M-ERA.NET 3 - 2023

Uwaga:

Zespół polski ma 7 dni na złożenie wniosku krajowego od momentu złożenia wniosku pełnego na poziomie międzynarodowym.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe.

Zakres tematyczny:

międzynarodowe projekty badawcze z obszaru nauki o materiałach oraz inżynierii materiałowej:

 •  Sustainable advanced materials for Energy
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces
 • Functional materials
 • Advanced materials and technologies for health applications
 • Next generation materials for advance electronics.
Adresat:

konsorcja międzynarodowe złożone z min. 3 zespołów badawczych pochodzących z min. 3 różnych krajów biorących udział w konkursie. 

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy.

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Wnioskodawca:
 • uczelnia,
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca,
 • osoba fizyczna.
Dofinansowanie:
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni
 • maks. wysokość finansowania nie jest określona, tzn. można wnioskować o dowolną uzasadnioną kwotę
 • wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1,2 mln euro.
Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:
 • poziom międzynarodowy:

Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu M-ERA.NET Submission System.

 •  poziom krajowy:

wniosek o finansowanie części polskiej projektu wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN oraz Sieci M-era.net:

 1. Polskim wnioskodawcom w konkursie zaleca się przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx  w terminie do 3 maja 2023 r. Tabelę budżetową należy przesłać na adres magdalena.nowak@ncn.gov.pl.
 2. Kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 euro = 4,7728 zł.
 3. W projekcie jest możliwość zaplanowania stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich oraz środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.
 4. Zarówno we wniosku wspólnym, jak i krajowym niedopuszczalne jest imienne wskazywanie stypendystów oraz osób na stanowiskach typu post-doc.
Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do M-ERA.NET (pre-proposal): 16.05.2023
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do M-ERA.NET (full proposal): 21.11.2023
Termin złożenia wniosku (etap III):
 • do NCN: 21.11.2023