Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 57 44

MEiN – Doskonała nauka

Cel:

wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Tematyka:

Program składa się z modułów:

  • wsparcie konferencji naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • wsparcie monografii naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.
Wnioskodawcy:

jednostki naukowe.

UWAGA: Wnioskodawca (Politechnika Warszawska) może złożyć nie więcej niż pięć wniosków.

W związku z tym ograniczeniem, uprzejmie prosimy o zadeklarowanie ewentualnego uczestnictwa w tym konkursie kierowników projektów, podając temat i krótki opis wniosku. Zgłoszenia deklaracji przygotowania tegorocznych wniosków projektowych prosimy przesyłać na adres e-mail: wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl w terminie do dnia 2 marca br.

Dofinansowanie:
  • w ramach modułu wsparcia konferencji naukowych: od 20 tys. zł do 400 tys. zł,
  • w ramach modułu wsparcia monografii naukowych: od 15 tys. zł do 80 tys. zł

– przy czym nie może ono przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

Okres trwania projektu: do 24 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF, składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na udostępnionym w nim formularzu.  

Po wprowadzeniu wszystkich danych we wniosku system generuje dokument pod nazwą „Część A wniosku”. Do wniosku składanego w ramach modułu „Wsparcie monografii naukowych” dołącza się również, w formie dokumentu elektronicznego, tekst monografii i recenzję monografii sporządzonej przez specjalizującego się w danej tematyce recenzenta.

Część A opatrzoną  przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przesyła się za pomocą systemu.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Składanie wniosków:
  • do COP: 08.03.2022
  • do MEiN: 18.03.2022