Osoby do kontaktu:

 COP PW

Anna Matsukevych

 22 234 + wew. 57 44

 anna.matsukevych@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

MEiN - Perły Nauki II - 2023

Uwaga:

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pracownika COP-DPK w charakterze redaktora pomocniczego. Zgłoszenia prosimy przesłać mailem: anna.matsukevych@pw.edu.pl.

Instytucja finansująca: MEiN
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:

umożliwienie wybitnie uzdolnionym studentom prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego

Adresat:

studenci studiów drugiego stopnia lub studenci po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich

Wnioskodawca:

uczelnia

Dofinansowanie:

Do:

  • 240 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z dziedziny nauk weterynaryjnych albo z dziedziny nauk rolniczych,
  • 200 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych, z dziedziny nauk o rodzinie albo z dziedziny sztuki;

 Koszty pośrednie wynoszą 10 proc. kosztów bezpośrednich. 

Przy wyliczaniu wynagrodzeń dla kierownika projektu i opiekuna naukowego obowiązują stawki określone w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki o ustanowieniu programu Perły Nauki II i naborze wniosków. Kierownik projektu: maks. 3 000 zł brutto/miesiąc, opiekun naukowy: maks. 5 proc. kosztów realizacji projektu.

Okres trwania projektu: maks. 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w systemie OSF.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające status studenta i posiadane wykształcenie, osiągnięcia naukowe i znajomość języka obcego, opinię opiekuna naukowego, informacje o dorobku naukowym opiekuna naukowego oraz oświadczenia kierownika projektu dokładnie opisane w ww. komunikacie Ministra.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 04.10.2023
  • do MEiN: 01.09.2023 - 13.10.2023