Osoby do kontaktu:

 COP PW

Anna Matsukevych

 22 234 + wew. 57 44

 anna.matsukevych@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

MEiN - Polska Metrologia II - 2023

Uwaga:

W związku z wejściem od 01.04.2023 nowych zasad wynagradzania pracowników PW chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na konieczność uwzględnienia zmian dotyczących wynagrodzeń w projektach przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie.

Instytucja finansująca: MEiN
Rodzaj przedmiotowy projektu:

wspieranie prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wdrażania ich wyników w obszarach związanych z metrologią we współpracy z Głównym Urzędem Miar.

Zakres tematyczny:

Projekty badawcze mają służyć:

  • podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych i wzmocnieniu ich kapitału intelektualnego,
  • zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach,
  • rozwojowi nowoczesnych technologii,
  • stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.
Adresat:

naukowcy na wszystkich etapach kariery naukowej

Wnioskodawca:

uczelnia

Dofinansowanie:
  • maks. 1 mln zł,
  • koszty pośrednie wynoszą 10 proc. kosztów bezpośrednich 
Okres trwania projektu: maks. 24 m-ce
Sposób złożenia wniosku:

wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w systemie OSF.

Złożenie wniosku w systemie OSF wymaga dołączenia opinii Prezesa GUM oraz, w przypadku konsorcjum, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii porozumienia. 

Wniosek o opinię Prezesa GUM należy złożyć do 29 września 2023 r. przez ePUAP. Wysyłką pisma zajmuje się COP. Wniosek w formacie .doc oraz skan wniosku z podpisem Kierownika Projektu i dziekana wydziału należy przesłać na adres: anna.matsukevych@pw.edu.pl. Zgodnie z wytycznymi GUMu wniosek musi być podpisany elektronicznie przez Prorektora ds. Nauki. Prosimy zatem o przesyłanie wniosków do COP najpóźniej do 28.09.2023. Dokładne informacje dotyczące procedury złożenia wniosku dostępne są na stronie GUM. Wzór wniosku o opinię Prezesa GUM oraz wzór porozumienia o współpracy dostępne są w checkliście.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 04.10.2023
  • do MEIN: 04.09.2023 - 13.10.2023