Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 57 44

MEiN – Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Cel:

wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Tematyka:

Program składa się z modułów:

 1. popularyzacja nauki i promocja sportu – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  • organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
  • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  • organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki,
  • popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;
 2. wsparcie dla bibliotek naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Podmiotem wnioskującym o środki finansowe jedynie dla Biblioteki Głównej PW jest Politechnika Warszawska.

Wnioskodawcy:

jednostki naukowe.

UWAGA: Wnioskodawca (Politechnika Warszawska) może złożyć nie więcej niż pięć wniosków.

W związku z tym ograniczeniem, uprzejmie prosimy o zadeklarowanie ewentualnego uczestnictwa w tym konkursie kierowników projektów, podając temat i krótki opis wniosku. Zgłoszenia deklaracji przygotowania tegorocznych wniosków projektowych prosimy przesyłać na adres e-mail: wojciech.jarnuszkiewicz@pw.edu.pl w terminie do dnia 2 marca br.

Dofinansowanie:

w ramach modułu popularyzacja nauki i promocja sportu: od 20 tys. zł do 1 mln zł,

w ramach modułu wsparcie dla bibliotek naukowych: od 20 tys. zł do 250 tys. zł 

– przy czym nie może ono przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

Okres trwania projektu: do 24 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF, składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na udostępnionym w nim formularzu.

Po wprowadzeniu wszystkich danych we wniosku system generuje dokument pod nazwą „Część A wniosku”. Data wygenerowania tego dokumentu nie może być wcześniejsza niż data ostatniej modyfikacji wniosku.

Część A opatrzoną  przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przesyła się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra w terminie do dnia zakończenia naboru wniosków.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.03.2022
 • do MEiN: 01.02.2022 - 18.03.2022