Osoby do kontaktu:

mgr Anna Matsukevych

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. (22) 234 + wew.

MEiN - Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Cel:

pomoc kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesieniu jakości działalności tych kół oraz usprawnieniu mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Tematyka:

Wsparcie studenckich kół naukowych dotyczy:

  1. prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferu wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywania przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.
Wnioskodawcy:

uczelnie

Dofinansowanie:

maks. 70 000 zł.

Okres trwania projektu: maks. 12 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

W związku z limitem składania wniosków przez uczelnię w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” komisja do oceny wniosków podejmie decyzję, które przedstawione do podpisów wnioski zostaną złożone do ministerstwa. Wnioski w wersji ostatecznej należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP PW najpóźniej do 4 listopada.

Należy złożyć komplet dokumentów, tj. wygenerowany z systemu ZSUN/OSF wniosek oraz część A wniosku (po wybraniu opcji „Podpis cyfrowy” należy pobrać z systemu OSF obydwa pliki):

- w formie papierowej (1 egzemplarz) parafowany na wydziale przez Dziekana, Pełnomocnika Kwestora i osobę sporządzającą wniosek w systemie do pok. 5.16. w budynku CZIiTT,

-w formie elektronicznej przesłać pliki na adres: anna.grzywacz@pw.edu.pl.

Data wygenerowania dokumentu w OSF nie może być wcześniejsza niż data ostatniej modyfikacji wniosku. 

Po uzyskaniu podpisów władz PW część A wniosku w formie pliku podpisanego elektronicznie przez Prorektora ds. Nauki wraz z załącznikami składa się w systemie ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 04.11.2022
  • do MEiN: 14.11.2022