Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 57 44

MNiSW – Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Cel:

Pomoc kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów, podniesieniu jakości działalności tych kół oraz usprawnieniu mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Tematyka:

Wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu, który obejmuje co najmniej jedno z powyższych działań.

Wnioskodawcy:

uczelnie. Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż:

  1. 3 wnioski dotyczące kół naukowych, które nie uczestniczyły w okresie 24 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach;
  2. 10 wniosków dotyczących kół naukowych, które uczestniczyły w okresie 24 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach.
Dofinansowanie:

do 70 tys. zł.

Okres trwania projektu: do 12 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

W związku z limitem składania wniosków przez uczelnię komisja powołana przez Prorektora ds. Nauki podejmie decyzję, które przedstawione do podpisów wnioski zostaną złożone do ministerstwa. Wnioski w wersji ostatecznej należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP PW najpóźniej do 5 listopada. Należy złożyć komplet dokumentów, tj. wygenerowany z systemu ZSUN/OSF wniosek oraz „część A” wniosku parafowane na wydziale przez Dziekana, Pełnomocnika Kwestora i osobę sporządzającą wniosek w systemie. Data wygenerowania dokumentu nie może być wcześniejsza niż data ostatniej modyfikacji wniosku. 

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MNiSW.

Składanie wniosków:
  • do COP: 05.11.2020
  • do MNiSW (system ZSUN/OSF): 13.11.2020