Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 57 44

MR - Nabór koncepcji kandydatów na krajowe ośrodki sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs - EDIH)

Cel:

Przygotowanie koncepcji potencjalnych ośrodków Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych w Polsce, które pomogą przedsiębiorstwom w zwiększaniu ich konkurencyjności poprzez wsparcie w transformacji cyfrowej.

Tematyka:

Usługi umożliwiające przedsiębiorcy stworzenie planu transformacji cyfrowej, dostęp do aktualnej specjalistycznej wiedzy, a także testowanie rozwiązań lub eksperymentowanie z najnowszymi technologiami, mającymi potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych przez niego produktów, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych.

Wnioskodawcy:

1) osoby prawne będące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292),

2) podmioty statutowo działające na rzecz innowacyjności gospodarki, będące:

a) jednostkami naukowymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.),

b) technikami, szkołami branżowymi i Centrami Kształcenia Praktycznego,

c) podmiotami prowadzącymi na podstawie posiadanego statutu działalność o charakterze not-for-profit powołane przez co najmniej dwie osoby prawne, w tym jedną należącą do kategorii wymienionej w pkt 1), a drugą należącą do kategorii wymienionej w pkt 2) lit. a), również w konsorcjum.

Dofinansowanie:

Planowany w programie budżet dla Polski wynosi ok. 60 mln euro, plus wkład krajowy.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Propozycje modelu funkcjonowania potencjalnego Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych, a także uwagi dotyczące kryteriów naboru, przygotowane według wzoru (Załącznik nr 2) należy przesłać do 31 maja 2020 r. na adres mailowy: konkursDIH@mr.gov.pl.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Składanie wniosków:
  • do MR: 31.05.2020