Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - ARTIQ Centra Doskonałości

Cel:

dofinansowanie projektów wspólnego przedsięwzięcia organizowanego przez NCBR i NCN pod nazwą „ARTIQ – Centra Doskonałości AI”, czyli zwiększenie potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji. Cel ten ma być osiągnięty poprzez stworzenie 3 Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI), rozumianych jako wysoko wyspecjalizowane zespoły badawcze działające przy polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców – Liderów – o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym.

Tematyka:

projekty w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Wnioskodawcy:

instytucje hostujące, którymi mogą być: uczelnie; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; centra Polskiej Akademii Nauk.

Dofinansowanie:

alokacja przeznaczona na finansowanie projektów w ramach konkursu to 60 mln zł (po 20 mln zł maksymalnie na każde CD AI).

Okres trwania projektu: 60 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 10.12.2021
  • do NCBR (system LSI): 20.12.2021