Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - CORNET - Konkurs XXXIII

Cel:

promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Tematyka:

badania przemysłowe, prace rozwojowe zgodne z potrzebami danej branży, bez ograniczeń tematycznych. Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.

Wnioskodawcy:

zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zgodnie z definicją z art. 37, ust 1 pkt 8 Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Dz. U z 2017 r. poz. 1447 ze zm.) grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wskazuje jednostkę, która będzie pełniła rolę wykonawcy badań w projekcie.

Partnerstwo/podwykonawstwo:

Austria, Belgia- Flandria, Belgia – Walonia, Brazylia, Kanada – Quebec, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Taiwan, Turcja

Dofinansowanie:

750 tys. euro.

Okres trwania projektu: do 24 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej inicjatywy CORNET. Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum międzynarodowego.

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie branżowe) składa w NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Wniosek krajowy należy złożyć w wersji papierowej oraz przesłać elektronicznie (na adres: cornet@ncbr.gov.pl – skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami, tożsamego z wersją papierową). Możliwe jest także złożenie wniosku tylko elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy ePUAP.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR oraz na stronie inicjatywy CORNET.

Składanie wniosków:
  • do COP: 21.03.2022
  • do NCBR: 19.01.2022 - 30.03.2022