Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - GOSPOSTRATEG - Konkurs IV - projekty zamawiane

Cel:

Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Tematyka:

Obejmuje dwa zagadnienia badawcze:

  1. Interdyscyplinarny program profilaktyki wtórnej dla osób po udarze niedokrwiennym mózgu o nieznanej etiologii (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia);
  2. Optymalizacja metod konwersji języka pisanego w systemie automatycznego tłumacza na język migowy z wykorzystaniem mechanizmu avatara (Zamawiający – Ministerstwo Cyfryzacji).
Wnioskodawcy:

Konsorcja jednostek naukowych składające się z max. 5 podmiotów.

Dofinansowanie:

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi:

  1. dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 1 wynosi 20 mln zł,
  2. dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 2 wynosi 8 mln zł.
Okres trwania projektu: do 36 m-cy. Okres ten można wydłużyć za zgodą NCBR na etapie realizacji projektu tylko w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć na etapie aplikowania o środki. Nowy okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 60 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 14.09.2020
  • do NCBR (system LSI): 22.09.2020